İşbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni (Bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla Dr.Nalan Kolcuoğlu tarafından  General Data Protection Regulation (“GDPR”) ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında Kanun’un kişisel verilerin işlenmesine ilişkin  “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamında başvuru yollarınızın bildirilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır. Kişisel veri toplama, işleme, saklama, aktarma, koruma ve imha politikalarımıza ilişkin işbu Aydınlatma Metni kapsamı dışında kalan detaylı bilgiye danışmamızdan talep edebileceğiniz veya www.disperim.com internet sitemizden erişebileceğiniz “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası” ile ulaşabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin korunması kapsamında Dr.Nalan Kolcuoğlu tarafından gereken tüm hassasiyet gösterilmekte, bu doğrultuda hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin en üst derecede özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda hastalarımız, hasta yakınlarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ile işbirliği içinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere ve sair suretle tarafımızca verisi işlenen gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenebilecektir.
Dr.Nalan Kolcuoğlu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesinde aşağıda yer alan ilkelere hassasiyetle riayet edilmektedir;

Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Veri Sorumlusu

Dr.Dt.Nalan Kolcuoğlu olarak kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi beyan ederiz.

Veri Sorumlusu  : Nalan Kolcuoğlu
Adres : Dr.Mustafa Enver Bey CD. No 1\2 Alsancak Konak İzmir
Vergi Kimlik No : 12508343534
Tel. :  02324651221
E-mail :  nalan46@hotmail.com

2)  İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgileri: Adınız, soyadınız, doğum yeri ve tarihiniz, T.C Kimlik numaranız, anne adınız, baba adınız, imzanız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik bilgileriniz.
Aile Bireyleri ve Hasta Yakını Bilgisi: Kanunen reşit olmayan veya kısıtlı bulunan hastalar için anne, baba, veli, vasi ya da acil durumda ulaşılacak diğer yakınına ilişkin bilgiler..
İletişim Bilgileri: Adresiniz, telefon numaranız,  e-posta adresiniz ve sizinle iletişim kurmamıza yarayacak diğer iletişim bilgileriniz.
Finans ve Muhasebeye İlişkin Bilgiler: Kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz, pos cihazı slipleriniz, banka hesap numarası ve IBAN numarası bilgileriniz gibi veri sorumlusu ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin türüne göre yaratılan finansal sonucu gösterir her türlü bilgi ve belgeniz.
Sağlık Bilgileri: Geçirilmiş operasyon veya tedavilere dair bilgileriniz, engellilik durumu bilgileriniz, kullanılan cihaz veya protez bilgileriniz, mevcut hastalıklara dair bilgileriniz, geçirilmiş hastalıklara dair bilgileriniz, teşhis ve tedavi yönteminiz, tetkik sonuçlarınız, vb. gibi fakat bunlarla sınırlı olmaksızın teşhis, tedavi, kontrol ve muayene için gerekli olan her türlü sair sağlık veriniz. *Bu kapsamdaki veriler ancak açık rızanız alınarak işlenecektir.
Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalar, dava bilgileri, gerekli hallerde diğer tüm hukuki işlem bilgileri.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Dr.Nalan Kolcuoğlu tarafından elde edilen ve yukarıda sayılan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen veri işleme amaçları ve koşullarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

Diş hekimliği alanında sağlık hizmeti sağlanması, hasta kayıt ve randevu işlemlerinin yürütülebilmesi, gerekli hallerde tarafınızla iletişime geçilebilmesi, sözleşme düzenlenmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülebilmesi, hizmetimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, zorunlu hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, açık rızanızın alınabilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla;
Açık rızanızın alınmış olması veya,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri için (genetik veriler) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ve/veya veri sahibinin açık rızasının alınmış olması,
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve/veya veri sahibinin açık rızasının alınmış olması koşulları ve hukuki sebepleri ile bağlı olmak kaydıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin (3). maddesinde sayılan hukuki sebeplere bağlı olarak; doktor tarafından hasta kayıt dosyasını oluşturma sırasında, muayene ve tedavi sürecinde sözlü olarak, çalışan personel tarafından randevu oluşturma sırasında sözlü olarak, ödeme yaptığınız sırada pos cihazı yoluyla, serbest meslek makbuzu düzenleme sürecinde sözlü veya yazılı olarak, imzaladığınız açık rıza beyanları, aydınlatma metinleri ve sözleşmeler ile dolduracağınız formlar vasıtasıyla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte olup, veri sorumlusu tarafından yeterli güvenlik önlemleri alınmış olan fiziki arşiv sisteminde saklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili bankalar, serbest mali müşavir ve/veya muhasebeciler, talep halinde ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler, vekaletname vermiş olduğunuz avukatlar ve işbirliği içinde bulunulan sair kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerin sunucuları yurt dışında bulunan bilişim sistemleri ile aktarılması halinde kişisel verileriniz aynı aktarım amaçlarıyla yurtdışına aktarılacaktır.

6)     KVKK’nun 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız ve Haklarınızı Kullanma Şekliniz

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu bildiririz;

Veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nun 13.maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi teyit etmeye yarayacak belgeler ve talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tarafımıza ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

• Sekreteryadan temin edebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu nu doldurduktan sonra ıslak imzalı olarak;
•Muayenehanemize bizzat veye noter kanalıyla, “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazmak suretiyle kargo yoluyla ileterek
• İnternet sitemizden erişebileceğiniz formu doldurarak veya adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, tebligata esas adresiniz, varsa e-posta adresiniz, telefonunuz ve talebinize ilişkin açıklamaları içerecek şekilde bir dilekçe yazarak güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalamak suretiyle veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimize kaydedilmiş olan e-posta adresiniz aracılığıyla e-postanın konu kısmına “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazmak suretiyle nalan46@hotmail.com mail adresine ulaştırabilirsiniz.
*Veri sahibi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletnamenin bulunması gerekmektedir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVKK’nun 13. maddesi uyarınca başvurunun tarafımıza ulaşmasını takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacak ve yanıtımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret talep etme hakkımız saklıdır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kanundan, ikincil düzenlemelerden veya Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Yapılacak değişiklikler tarafınıza tebliğ tarihi itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

Dr.Dt.Nalan Kolcuoğlu
Çocuk Dişleri Uzmanı