İşbu aydınlatma metni aşağıda unvan ve iletişim bilgileri yer alan veri sorumlusunun lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu olan ;

Veri sorumlusu unvanı                                : Dr.Dt. E.Nalan Kolcuoğlu

Veri sorumlusu adresi                                 : Dr.Mustafa Enver Bey Cad. No:1/2 Alsancak İzmir
Veri sorumlusu telefon                               : 0 232 465 12 21
Veri sorumlusu e-posta               : nalan46@hotmail.com
Veri sorumlusu web sitesi         : www.disperim.com

tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenen kişisel veriler, Klinik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin, şirketin, şirket personelinin ve ziyaretçilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve fiziksel mekan güvenliğini temin etmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, hukuki ihtilaf halinde adli makamlara ve taraf avukatlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, klinik lokasyonlarında yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla elde edilmekte ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için:

 • Yukarıda adresi yazılan kliniğimizden
 • İnternet sitemizden

edineceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya noter kanalıyla klinik adresine ya da tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden yukarıdaki e-posta adresimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Klinik tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.